top of page

Acerca de

finspång.jpg

”Det var oerhört värdefullt för oss att ha Peter som moderator”

Finspång Tekniska Verk

Ett proaktivt, riskbaserat och välplanerat underhåll får allt högre prioritet inom många branscher som har stora tekniska och industriella investeringar som gemensam nämnare. Insikten om att underhållskostnader kan minskas och onödiga driftstörningar undvikas med hjälp av systematiska underhållsplaner sätter fokus på vikten av att genomföra kritikalitetsanalyser ur ett driftsäkerhetsperspektiv. En av Relcons kunder som gjort det är miljöteknikföretaget Finspångs Tekniska Verk AB som ägs av Finspångs kommun.

 

I en underhållsplan baserad på en kritikalitetsanalys listas och schemaläggs alla förebyggande underhållsåtgärder. Man lägger därmed grunden för att få en säkerhetsmarginal med förebyggande underhåll innan problem uppstår. Genom att kritikalitetsanalysera utrustningen i en anläggning byggs också en förståelse upp om hur stor sannolikheten är för att kritiska funktionsfel ska uppstå och vilka konsekvenserna blir. Man får ett riskbaserat arbetssätt som både ökar förståelsen och kompetensen i en underhållsorganisation. Målet är att alla ska veta Vad som ska göras, Vem som ska göra det och Hur ofta det förebyggande underhållet ska utföras.

 

Från ord till handling med RBUS som viktigt verktyg

 

Relcons affärsidé är att erbjuda tjänster, utbildningar och produkter som ska ge våra kunder ett värdedrivet och faktastyrt underhåll. Ett av våra verktyg är onlineverktyget RBUS. Lägg därtill mångårig erfarenhet av projekt där kritikalitetsanalyser ingått som en viktig del. En kund som valt Relcon som partner för att systematisera underhållsarbetet är verksamhetsområdet Energi hos Finspångs Tekniska.

 

Efter en inledande dialog under början av 2022 startade ett kritikalitetsprojektet upp under senhösten. Magnus Revland är verksamhetschef på Energi och han tillträdde sin tjänst 2020. Innan dess arbetade Magnus på olika positioner i mer än tjugo år inom en ledande skogsindustrikoncern. 

 

- Skogsindustrin är en bransch där man lägger stor vikt vid bra och förebyggande underhållsrutiner där kritikalitetsanalyser utgör en viktig del. En liknande strategi kan tillämpas hos en energi- och fjärrvärmeleverantör som Finspångs Tekniska. Inom företagets samtliga verksamhetsgrenar finns en ambition att arbeta processorienterat, systematiskt och proaktivt. På samma sätt ska vi arbeta inom mitt verksamhetsområde. För att kunna göra det krävs en kombination av bra verktyg, en bred förståelse och en kompetenshöjning. Vi tog beslut om att ta hjälp av Peter Hallengren på Relcon för att få ett bra stöd och drivkraft i projektet. Vi insåg att vi inte hade den tid som krävdes för att göra det i egen regi, säger Magnus.

 

Som driftsäkerhetsutvecklare har Peter Hallengren i drygt femton år arbetat med riskbaserat underhåll som ett styrmedel för att fördela och dimensionera underhållsinsatserna så effektivt som möjligt. Peter har ”Från tanke till handling mot en trygg och störningsfri produktion” som ett motto och strategi. Så var det också hos Finspångs Tekniska.

- Magnus och hans organisation ville snabbt komma i gång med att göra en kritikalitetsanalys och arbeta fram en mer proaktiv och faktastyrd underhållsplan för huvuddelen av verkets produktionsanläggningar.  I vårt onlineverktyg RBUS finns en modul för att kritikalitetsklassa funktioner i en anläggning. RBUS är samtidigt en arbetsmetodik som förenklar analysen av vilken utrustning som är viktig och vilket förebyggande underhåll som skall utföras. RBUS ersätter inte underhållssystem utan är ett analysverktyg som gör det möjligt att definiera vilket förebyggande underhåll som skall finnas där, förklarar Peter.

 

Får en gemensam syn på de viktigaste funktionerna

 

Som verksamhetschef för Energi ansvarar Magnus för en organisation med bland annat sex drifttekniker och fyra underhållsingenjörer. Totalt är det närmare femton medarbetare som sköter om fjärrvärmesystemet. Även om fjärrvärmenätet med en längd på 150 km är relativt litet jämfört med det i storstadsregionerna finns det mycket som måste underhållas. Totalt har värmeverket fyra pannor – en avfallspanna, en flispanna och två biooljepannor. Dessa kompletteras av ytterligare en spetslastpanna på fjärrvärmenätet.

 

När projektet med kritikalitetsanalyser inleddes skedde det under en intensiv höstvecka där Peter agerade som moderator. Alla i Magnus organisation som hade möjlighet deltog, men veckans viktigaste målgrupp var underhållsingenjörerna. Ett av Peters främsta mål var att skapa en förståelse för ett förebyggande tankesätt. Vad är egentligen en risk? Vilken påverkan har riskerna på vår verksamhet? Vilka funktioner är viktiga för oss? Vad krävs för att vi ska ta steget från ett händelsestyrt till ett faktastyrt underhåll? Det var några av de centrala frågeställningarna förutom arbetet med kritikalitetsanalys och underhållsplanering.

 

- Målet var att skapa en gemensam syn på vilka funktioner i anläggningen som är extra viktiga och som ska ha en högre underhållsnivå än de som är mindre kritiska. Kritikalitetsklassningen fungerar som en utgångspunkt på vilket man bygger det förebyggande underhållet. Man får en faktastyrd prioritering på en övergripande funktionsnivå i stället för på detaljnivå. Det arbetet underlättas av RBUS som hjälper drift- och underhållspersonal få en samsyn på alla viktiga funktioner, förklarar Peter.

 

”Det var oerhört värdefullt för oss att ha Peter som moderator”

 

RBUS kan användas fristående eller som ett komplement till ett underhållssystem. Kritikalitetsklassningsmodulen gör det enklare att välja rätt underhållsstrategi. Även om klassificeringen sker på funktionsnivå i stället för detaljnivå kan det bli mycket information som ska föras över till underhållssystemet. Så blev det också efter Peters vecka hos Finspångs Tekniska. Totalt resulterade kritikalitetsanalysen i ca 60st funktioner och närmare 300st underhållsåtgärder som successivt ska föras in i underhållssystemet. I det fortsatta arbetet kommer man också att se över vilka reservdelar som finns i lager och att få lagernivåer som matchar underhållsbehovet.

 

Magnus Revland är mycket nöjd med det resultat som uppnåtts.

 

- Vi insåg att vi inte skulle hinna med att göra analysarbetet själva. Vi ville också komma i gång snabbt och det gjorde vi också med Peters hjälp. Det var oerhört värdefullt för oss att ha honom som moderator. Den kritikalitetsanalys vi gjorde tillsammans har lagt grunden till ett mer systematiskt underhållsarbete där alla tvingas att tänka förebyggande. Det återstår en del arbete med att slutligen formalisera analysresultatet, men vi har nu tagit ett stort steg mot det målet!

Vill du veta mer om RBUS?

Ta gärna en kontakt med oss

  • LinkedIn
Vi återkommer inom kort!
bottom of page